Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Definicje architektury oprogramowania

Autor

Rok

Treść definicji

ISO/IEC 42010:2011(E) (NAF 4.0 - 2018)

2011

(System) fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution.

Podstawowe (systemowe) pojęcia lub właściwości systemu działającego w swoim środowisku wyrażone przez jego elementy, relacje oraz zasady ich projektowania i ewolucji.

ISO/IEC 42010:2007(E), IEEE Std 1471-2000 (NAF 3.0 - 2007)

2007

The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution.

Podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej budowy i rozwoju.

Rational Unified Process

1999

An architecture is the set of significant decisions about the organization of a software system, the selection of the structural elements and their interfaces by which the system is composed, together with their behavior as specified in the collaborations among those elements, the composition of these structural and behavioral elements into progressively larger subsystems, and the architectural style that guides this organization---these elements and their interfaces, their collaborations, and their composition.

Architektura to zbiór istotnych decyzji dotyczących: - organizacji systemu oprogramowania; - wyboru elementów strukturalnych i ich interfejsów, z których system jest zbudowany, razem z ich zachowaniami wyspecyfikowanymi w ich kooperacjach; - składania tych elementów w coraz większe podsystemy; - stylu architektonicznego, według którego tworzy się konstrukcję systemu, to znaczy charakterystyczne elementy i ich interfejsy, od którego zależy kooperacja i składanie.

IEEE STD 610.12 (DODAF - 2007, MODAF - 2008, TOGAF - 2011)

1990

The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time.

Architektura jest to struktura komponentów, ich wzajemne relacje oraz zasady i wytyczne dotyczące ich projektowania i rozwoju w czasie.

Garlan and Perry

1995

The structure of the components of a program/system, their interrelationships, and principles and guidelines governing their design and evolution over time.

Architektura oprogramowania to struktura komponentów programu/systemu, ich wzajemne powiązania oraz zasady i wytyczne dotyczące ich projektowania i rozwoju w czasie.

RM-ODP

1995

An architecture of a system is a set of rules to define the structure of the system and the interrelationships between its parts.

Architektura systemu to zbiór reguł definiujących strukturę systemu i współzależności między jego częściami.

The Rational Unified Process: An Introduction by Philippe Kruchten

1998

Architecture is what remains when you cannot take away any more things and still understand the system and explain how it works.

Architektura jest tym, co pozostaje, gdy nie można już usunąć niczego więcej, a system ciągle jest zrozumiały i można objaśnić jego działanie.

Software Architecture in Practice by Bass, Clements, Kazman

2003

The software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the system, which comprise software elements, the externally visible properties of those elements, and the relationships among them.

Architektura oprogramowania lub systemu komputerowego jest strukturą lub strukturami systemu, które zawierają elementy oprogramowania, zewnętrznie widoczne właściwości tych elementów i powiązania między nimi.

Documenting Software Architectures: Views and Beyond by Clements et al

2010

The set of structures needed to reason about the system, which comprises software elements, relations among them, and properties of both.

Architektura jest to zbiór struktur potrzebnych do uzasadnienia systemu, który zawiera elementy oprogramowania, relacje między nimi i ich właściwości.

Ian Sharp

1969

Software architecture must specify the design, the form; and within that framework programmers or engineers must create something.

Architektura oprogramowania musi określać projekt i formę programów, które muszą stworzyć programiści lub inżynierowie.

Brooks, Iverson

1969

Conceptual structure of a computer … as seen by a programmer.

Architektura to pojęciowa struktura komputera w postaci widzianej przez programistę.

Schwanke et al

1989

The software architecture is the permitted or allowed set of connections among components.

Architektura - struktura oprogramowania to lista komponentów i połączenia pomiędzy nimi.

Perry, Wolf

1992

Architecture is concerned with the selection of architectural elements, their interactions, and the constraints on those elements and their interactions necessary to provide a framework in which to satisfy the requirements and serve as a basis for the design.

Architektura opisuje wybrane elementy architektoniczne, połączenia między nimi oraz ograniczenia tych elementów architektonicznych i ich wzajemnych związków niezbędnych do zdefiniowania modelu spełniającego wymagania i będącego podstawą dla projektu systemu informatycznego.

Garlan, Shaw

1993

The framework we will adopt is to treat an architecture of a specific system as a collection of computational components - or simply components - together with a description of the interactions between these components - the connectors.

Architekturę oprogramowania danego systemu można traktować jako kolekcję komponentów obliczeniowych – lub prościej komponentów – wraz z opisem interakcji pomiędzy tymi komponentami.

Kruchten

1995

Software architecture deals with the design and implementation of the high-level structure of the software. It is the result of assembling a certain number of architectural elements in some well-chosen forms to satisfy the major functionality and performance requirements of the system, as well as some other, non-functional requirements such as reliability, scalability, portability, and availability.

Architektura oprogramowania dotyczy projektu i implementacji w aspekcie przedstawiania struktury oprogramowania na ich wysokim poziomie abstrakcji. Jest rezultatem łączenia pewnej liczby elementów architektonicznych w pewną odpowiednio dobraną formę tak, by spełnić główne funkcjonalności oraz wymagania wydajności takie jak skalowalność i dostępność. Architektura związana jest z abstrakcją, dekompozycją i ponowną kompozycją, stylem i estetyką systemu informatycznego.