Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Definicje procesu biznesowego

Załącznik A. Definicje procesu biznesowego 

Autor

Rok

Treść definicji

Pall

1987

Business process is the logical organisation of people, materials, energy, equipment and procedures into work activities designed to produce a specified end result.

Proces biznesowy jest to logiczna organizacja ludzi, materiałów, energii, wyposażenia i procedur w działalności zawodowej przeznaczony do uzyskania określonego efektu końcowego.

Davenport and Short

1990

Business process is a set of logically related tasks performed to achieve a defined business outcome.

Proces biznesowy to zbiór logicznie powiązanych zadań wykonywanych w celu osiągnięcia określonych rezultatów biznesowych.

Davenport

1993

Business process is defined as the chain of activities whose final aim is the production of a specific output for a particular customer or market.

Proces biznesowy jest zdefiniowany jako łańcuch działań, których ostatecznym celem jest produkcja konkretnej wartości wyjściowej dla konkretnego klienta lub rynku

Hammer and Champy

1993

A business process is a collection of activities that takes one or more kinds of inputs and creates an output that is of value to the customer. A business process has a goal and is affected by events occurring in the external world or in other processes.

Proces biznesowy jest zbiorem czynności, ma jeden lub więcej rodzajów wejść i tworzy wartość wyjściową dla klienta. Proces biznesowy posiada swój cel, a oddziałują na niego zdarzenia zachodzące w świecie zewnętrznym lub w innych procesach.

Johanson et al.

1993

A business process is a set of linked activities that takes an input and it transforms it to create an output. It should add value to the input and create an output that is more useful and effective to the recipient.

Proces biznesowy to zbiór powiązanych działań, który pobiera coś na wejściu i przekształca to na wartość wyjściową. Należy dodać wartość do wejścia i stworzyć wartość wyjściową, które jest bardziej przydatna i efektywna dla odbiorcy.

Jacobson

1995

The set of internal activities performer to serve a customer.

Zbiór czynności wykonywanych do obsługi klienta

Rummler and Brache

1995

a business process is a series of steps designed to produce a product or service.

proces biznesowy to szereg kroków zaprojektowanych  w celu wytworzenia produktu lub usługi.

Soliman

1998

Business process may be considered as a complex network of activities connected together.

Proces biznesowy może być uznany jako złożona sieć czynności powiązanych ze sobą.

Agerfalk

1999

A business process consists of activities ordered in a structured way with the purpose of providing valuable results to the customer.

Proces biznesowy składa się z czynności uporządkowanych w pewną strukturę w celu zapewnienia wartościowych wyników do klienta.

Workflow Management Coalition

1999

Business process is a set of one or more linked procedures or activities which collectively realise a business objective or policy goal, normally within the context of an organizational structure defining functional roles and relationships.

Proces biznesowy jest to zbiór powiązanych procedur lub działań, które wspólnie zapewniają osiągnięcie celu biznesowego lub celu polityki, zwykle w ramach struktury organizacyjnej definiującej funkcjonalność ról i zależności pomiędzy nimi.

Eriksson & Pencker

2000

A business process has an explicit goal, a set of input objects and a set of output objects. The input objects are resources that are transformed or consumed as part of the process, such as raw material in a manufacturing process.

Proces biznesowy ma wyraźny cel, zestaw obiektów wejściowych i zestaw obiektów wyjściowych. Obiekty wejściowe są to zasoby, które są przekształcane lub eksploatowane jako część procesu, takich jak surowce w procesie produkcyjnym.

Volkner and Werners

2000

Business process is defined as a sequence of states, which result from the execution of activities in organisations to reach a certain objective.

Proces biznesowy jest definiowany jako sekwencja stanów, które wynikają z realizacji działań w organizacji, aby osiągnąć pewien ustalony cel.

Fan

2001

Business process is a set of one or more linked procedures or activities that collectively realise a business objective or policy goal, normally within the context of an organisational structure defining functional roles and relationships.

Proces biznesowy jest zestawem jednej lub więcej połączonych procedur lub czynności, które wspólnie realizują cel biznesowy lub cel polityki, zwykle w ramach struktury organizacyjnej określające funkcjonalne role i powiązania.

Stock and Lambert

2001

A business process can be viewed as a structure of activities designed for action with focus on the end customer and the dynamic management of flows involving products, information, cash, knowledge and ideas.

Proces biznesowy może być postrzegany jako struktura czynności zaprojektowanych na działania nakierowane na klienta końcowego i dynamiczne zarządzanie przepływami związanymi z produktami, informacją, środkami finansowymi, wiedzą i wizją.

Stohr and Zhao

2001

A business process consists of a sequence of activities. It has distinct inputs and outputs and serves a meaningful purpose within an organisation or between organisations.

Proces biznesowy składa się z sekwencji działań. Posiada odrębne wejścia i wyjścia i posiada znaczące znaczenie w organizacji lub między nimi.

Gunasekaran and Kobu

2002

A group of related tasks that together create value for a customer is called a business process.

Grupą powiązanych zadań, które wspólnie tworzą wartość dla klienta nazywamy procesem biznesowym.

Irani et al.

2002

A business process is a dynamic ordering of work activities across time and place, with a beginning, an end, and clearly identified inputs and outputs.

Proces biznesowy jest dynamicznie uporządkowanym zbiorem zadań związanych z czasem i miejscem, posiadających początek i koniec oraz jasno określone wejścia i wyjścia.

Castellanos et al.

2004

The term business process is used to denote a set of activities that collectively achieve certain business goal. Examples of these processes are the hiring of a new employee or the processing of an order.

Pojęcie procesu biznesowego jest używane do określenia zestawu działań, które wspólnie umożliwiają osiągnięcie określonego celu biznesowego. Przykłady tych procesów to zatrudnianie nowego pracownika lub realizacja zamówienia.

Shen et al.

2004

Business process is a set of one or more linked procedures or activities that collectively realise a business objective or policy goal, normally within the context of an organisational structure defining functional roles and relationships.

Proces biznesowy jest zestawem jednej lub więcej połączonych procedur lub czynności, które wspólnie realizują cel biznesowy lub cel polityki, zwykle w ramach struktury organizacyjnej określające funkcjonalne role i powiązania.

Wang and Wang

2005

Business process is defined as a set of business rules that control tasks through explicit representation of process knowledge.

Proces biznesowy jest definiowany jako zbiór reguł biznesowych, które kontrolują zadania poprzez wyraźną reprezentację wiedzy o procesie.

Object Management Group – BPMN v. 2.0

2011

A defined set of business activities that represent the steps required to achieve a business objective. It includes the flow and use of information and resources.

Określony zbiór czynności biznesowych, które stanowią niezbędne kroki w celu osiągnięcia celu biznesowego. Obejmuje on przepływ i użycie informacji oraz zasobów.